Inflacja.pl

       

Nowe przetargi  |  Podatki  |  Prawo  |  Kredyty mieszkaniowe w Direct.Money.pl


Wiadomości


Rezerwy złota w Szwajcarii. Sondaż przed referendum
Poznaj argumenty zwolenników i przeciwników złotej inicjatywy. ]]>
Popis Mario Draghiego
To jednak nie dolar amerykański jest największym zwycięzcą słabości euro. ]]>
286 godzin rocznie tracimy na rozliczenia z fiskusem
Polski przedsiębiorca dokonuje 18 rocznych płatności podatku - wynika z raportu Banku Światowego i firmy PwC. Znacznie więcej od średniej na świecie.]]>
Dług Skarbu Państwa ponownie wzrósł
Zadłużenie na koniec września 2014 r. było wyższe o 4 mld 4,4 mln zł w porównaniu z końcem sierpnia.]]>
Sesja na Wall Street. EBC i Ludowy Bank Chin wsparły indeksy
Takich działań chiński bank centralny nie podejmował od lipca 2012 roku. Dwa amerykańskie wskaźniki osiągnęły w piątek najwyższy poziom w historii.]]>
Tydzień przebiegał pod dyktando banków centralnych
Poznaliśmy dane z Japonii, strefy euro oraz Polski.]]>
Tryb postępowania upadłościowego PBO Anioła ulegnie zmianie?
W lipcu Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość PBO Anioła z możliwością zawarcia układu.]]>
Jarosław Kaczyński komentuje aferę w PKW. "To przejaw rozkładu państwa"
Prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił plan wyjścia z tej sytuacji. Co proponuje Jarosław Kaczyński?]]>
Zmiany w Kompanii Węglowej. Janusz Piechociński komentuje usnięcie prezesa zarządu
- Trzeba pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni za każde słowo, każde działanie, każdy komentarz - komentuje odwołanie wicepremier Janusz Piechociński. ]]>
Procesy za "naruszenie miru" w PKW odroczone. Potrzebne kolejne przesłuchania
Świadkowie zeznali zaś, że do PKW wpuszczono delegację demonstrujących pod gmachem, którzy potem przystąpili do okupacji. Do budynku udało się też następnie wedrzeć innym osobom.]]>


Słownik pojęćAbolicja - doraźne uchylenie karalności czynu zabronionego pod groźbą k...
Agent ubezpieczeniowy - Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający oso...
Akcja - papier wartościowy wystawiany posiadaczowi części kapitału s...
Akcja imienna - akcja, która może być zbywana tylko za pisemnym oświadczenie...
Akcja na okaziciela - akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której...
Akcja uprzywilejowana - akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której...
Akcjonariusz - akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której...
Akcyza - akcja nie zawierająca danych osobowych akcjonariusza, której...
Akredytywa - forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem b...
Aktywa (assets) - ogół środków gospodarczych, którymi dysponuje w danym momenc...
Aktywa bieżące netto (ang. net current assets) - nadwyżka aktywów bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, naz...
AKTYWA FINANSOWE - do aktywów finansowych należą np. weksle, akcje i obligacje....
Aktywa netto funduszu - wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu...
All risks - Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie ...
Alokacja - Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej ...
Amortyzacja - czyli zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na sk...
Aport - świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego, ...
Arbitraż - łączona transakcja giełdowa kupna/sprzedaży towarów lub papi...
Asekurator - Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubez...
Assets Managment - Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubez...
Audyt - ocena organizacji, systemów, procesów czy produktów, która p...
Auto-casco - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczen...
Bank - wykonuje działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, ...
Bank Centralny - prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki ...
Zobacz wszystkie pojęcia

Zmiany inflacji

inflacja         inflacja

Aby zobaczy?szczegółowe zestawienie kliknij na wykresie

Oznaczenia: Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego
                  Inflacja IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)


InflacjaPoka?wiadomości zawierające słowo inflacja

Archiwum inflacji od 1989

Inflacja - obniżanie si?siły nabywczej pieniądza (jego wartości rynkowej). Na rynku obserwowana jest jako długotrwały wzrost średniego poziomu cen określonego koszyka dóbr. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna, ni?inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycj?gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.

Korzystnym efektem niewielkiej inflacji może by?ułatwienie renegocjacji realnej wartości niektórych cen oraz płac (patrz równie?iluzja pieniądza).

Przyczyny inflacji to:
 • niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży
 • wzrost zagregowanego popytu w gospodarce
 • niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższaj?wpływy)
 • przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo)
 • ingerencja państwa w polityk?emisyjn?banku centralnego, co prowadzi w rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza.
 • wadliwa struktura gospodarki
 • import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen)
 • długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem)
 • recesj?gospodarcz?(obniżenie wydajności pracy, a tym samym wzrost kosztów produkcji)
 • monopolizacj?gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mog?przenosi?na cen?
Negatywne skutki inflacji to:
 • Realny spadek wartości zobowiąza?i wierzytelności, które nie podlegaj?waloryzacji; w szczególności skutkiem inflacji jest względne zmniejszenie si?dochodów osób, których nominalne dochody s?stałe - te niekorzystne konsekwencje inflacji można w pewnym stopniu zmniejszy?dokonując odpowiednio często waloryzacji zobowiąza?
 • Tzw. koszty zdartych zelówek - s?związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji ludzie dąż?do utrzymywania mniejszych zasobów gotówki, co związane jest z pewnymi kosztami, jak np. koszty dojazdu do bankomatu - wraz z rozpowszechnianiem si?obrotu bezgotówkowego znaczenie tych kosztów będzie male?
 • Tzw. koszty zmienianych jadłospisów - s?to koszty związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji firmy częściej musz?zmienia?ceny co wiąże si?z dodatkowymi kosztami - przykładowo restauracje musz?częściej zmienia?jadłospisy.
 • Konsumentom łatwiej jest porównywa?ceny oferowane przez różnych sprzedawców, gdy inflacja jest niska.
Inne skutki inflacji
 • Poniewa?siła nabywcza pieniądza maleje, konsumenci chc?si?go pozby? zakupując dobra, których wartość nie maleje. Tym samym napędzaj?te sektory gospodarki, które produkuj?dobra trwałe (szeroko pojęte maszyny, biżuteri? złoto itp.).
 • Poniewa?rosn?ceny dóbr, konsumenci chętniej kupuj?ich tańsze zamienniki. Na przykład, gdy drożeje szynka z 10 z?kg do 12 z?kg, a kiełbasa z 5z?kg do 6 z?kg (oba produkty po 20%), to osoby, których ju?nie sta?na zakup szynki, kupi?kiełbas? Tym samym producenci kiełbas zwiększ?dochody, a producenci szynki - zmniejsz?
 • Powyższy skutek wywołuje wzrost (niekoniecznie równomierny) cen innych towarów. Jeżeli wzrasta cena benzyny (także np. przez nakładanie podatków, w tym akcyzy), rosn?koszty transportu i ceny wszystkich towarów, które s?transportowane. Tym samym wzrost ceny benzyny może spowodowa?wzrost cen chleba.
Osobnym problemem jest niepewność co do przyszłej wartości inflacji. Podnosi to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Uważa si? że niepewność co do wartości inflacji jest tym większa, im wyższy jest poziom inflacji.

Najpopularniejsz?miar?inflacji jest indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). W Polsce inflacja w cenach płaconych przez konsumentów wyniosła 0,9% w roku 2003.

Drug?miar?inflacji jest indeks cen producentów PPI. Jest to wskaźnik zmiany cen produkcji przemysłowej.

Wskaźniki ogłaszane przez prezesa GUS:
 • Średnia cena sprzedaży drewna,
 • Średnia krajowa cena skupu pszenicy,
 • Średnia krajowa cena skupu żyta,
 • Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych,
 • Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych,
 • Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej,
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 • Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku,
 • Wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej,
 • Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych.
Rodzaje inflacji:
 • pełzająca - nie przekracza 5% rocznie,
 • krocząca - oscyluje w granicach 5-10% rocznie,
 • galopująca - wzrost cen od kilkudziesięciu do 100 % w skali rocznej,
 • hiperinflacja - miesięczny koszt cen pow 500 %.Jak niska inflacja przyczynia si?do rozwoju gospodarki?Niska inflacja, a najlepiej jej brak to miód na życie gospodarcze każdego ekonomicznego organizmu. Oczywiście spotkacie si?Państwo nie raz ze stwierdzeniami, że dla porządnego wzrostu gospodarczego nie ma to jak kontrolowany wzrost cen, kontrolowany wypływ żywej gotówki stymulującej popyt i dobrobyt.

Nie Wierzcie Państwo tym szarlataneriom. To tak jak stwierdzenia, że odrobina alkoholu pomaga zawałowcom w utrzymaniu kondycji fizycznej. Pomaga... a?do kolejnego śmiertelnego ataku. Problem bowiem leży w niemożności kontroli zjawiska. Kontrolowana inflacja w niczym si?nie różni od kontrolowanego picia alkoholika. Organizm będzie potrzebowa?za każdym razem zwiększonej dawki trucizny, gospodarka dla podtrzymania popytu będzie potrzebowała coraz większej ilości gotówki.

Tutaj par?słów chciałbym poświęci?tzw. inflacyjnej spirali płacowo - cenowej. Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia, jeśli prowadzi si?polityk?prokeynesowk? tzn. nastawion?na duży udzia?państwa w kształtowaniu procesów gospodarczych, z wysokimi podatkami z jednej strony i transferami budżetowymi drugiej. De facto więc, takiej jaka występuje w większości państw naszego kontynentu łącznie z Polsk?

Spirala płacowo - cenowa wskazuje na wzajemny związek i wpływy pomiędzy kształtowaniem si?wzrostu cen i płac w gospodarce. Pokrótce wygląda to następująco. Jeśli rośnie inflacja, to wywoła ona z pewności?wzrost presji na wzrost płac ze strony pracujących. Ludzie po prostu będ?poprzez związki zawodowe domaga?si?rekompensaty utraconych zarobków, a często także czego?więcej. Jeśli maj?argumenty i silny lobbing, a sytuacja gospodarcza nie jest najgorsza lub wybory "za pasem", rząd spełnia te żądania i wywiera presj?na wzrost płac.

Ale nie myślcie, że to koniec, to zaledwie początek końca. Pracownicy po otrzymaniu podwyżek biegn?w te pędy do sklepów i zgłaszaj?zwiększony popyt na dobra i usługi. Sprzedawcy i producenci podnosz?ceny korzystając ze zwiększonego popytu. Znów rośnie inflacja - znów pojawiaj?si?żądania płacowe. Coraz większe żądania - coraz większa inflacja, i tak w koło Macieju, a?w końcu kto?pęka. Pęka z reguły rząd, gdy drukarnie pieniędzy pracuj?na trzy zmiany a i tak nie mog?wypracowa?żądanej normy. To oczywiście żart, ale zjawisko sprzężenia zwrotnego o wybuchowym charakterze pomiędzy inflacj?a wzrostem płac to ju?nie żarty. Tak rodziła si?inflacja przełomu lat 80-tych i 90-tych.

Czytaj więcej informacji gospodarczych z serii oszczędzaj i inwestuj

Zobacz także: Archiwum bezrobocia | Banki | Praca Wałbrzych | Archiwum

inflacja | zmiany inflacji | inflacja zeszłoroczna | Polityka prywatności | informacje | aktualności | wiadomości

Lokata terminowa Informacja bankowa Rynki finansowe Polska gospodarka |